Thông tin văn bản số: 89/2015/QH13
Số ký hiệu 89/2015/QH13
Tên văn bản
Luật Thống kê
Ngày ban hành 01/07/2016
Loại văn bản Luật Thống kê
Đơn vị ban hành/ Người ký Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Nội dung
Tệp đính kèm filehttp://thongketmdt.dvctt.gov.vn/Public/2019/Luat_Thongke.pdf