STTTên tài liệuMô tảLink
1 Quyết định về việc điều tra thống kê quốc gia TMĐT Link
2 Mẫu phiếu điều tra Link