STTTên tài liệuMô tảLink
1 Quyết định về việc điều tra thống kê quốc gia TMĐT 2017 Link
2 Quyết định về việc điều tra thống kê quốc gia TMĐT 2019 Link
3 Mẫu phiếu điều tra 2017 Link
4 Mẫu phiếu điều tra 2019 Link