STTTên tài liệuMô tảLink
1 Quyết định về việc điều tra thống kê quốc gia TMĐT 2021 Link
2 Quyết định về việc điều tra thống kê quốc gia TMĐT 2023 Link
3 Quyết định về việc điều tra thống kê quốc gia TMĐT 2017 Link
4 Quyết định về việc điều tra thống kê quốc gia TMĐT 2019 Link
5 Mẫu phiếu điều tra 2021 Link
6 Mẫu phiếu điều tra 2019 Link
7 Mẫu phiếu điều tra 2017 Link