STTTên tài liệuMô tảLink
1 Báo cáo kết quả điều tra Link
2 Số đơn vị có giao dịch TMĐT theo khu vực kinh tế Link
3 Số đơn vị có giao dịch TMĐT theo tỉnh, thành phố Link
4 Số đơn vị có giao dịch TMĐT theo ngành kinh tế Link
5 Số đơn vị có giao dịch TMĐT theo tỉnh, thành phố và khu vực kinh tế Link